ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το THESi είναι το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών του THESi, αποτελεί βασικό μέλημα του Δήμου Θεσσαλονίκης και των συνεργατών του. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του THESi, τα οποία παρέχουν οι ίδιοι, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας, οι οποίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας).

Τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες των υπηρεσιών δικαιωμάτων στάθμευσης που παρέχει το THESi, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών, από την ομάδα υποστήριξης του THESi, καθώς και για επικοινωνίες για πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες και παρεμφερείς υπηρεσίες.

Οι χρήστες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων από αμέλεια, ή με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας και την διεκπεραίωση της αναγκαίας ηλεκτρονικής ή άλλης - αλληλογραφίας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι συνεργάτες του σε καμία περίπτωση δεν πωλούν, εκμισθώνουν, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρούν ή διαβιβάζουν προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται οικειοθελώς, σε τρίτους.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679, Ν. 2472/1997), και υπόκεινται σε επικαιροποίηση.

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση χρήση χωρίς άδεια. Συναφώς, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε datacenter πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 27001, που εξασφαλίζει κατά τούτο, υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Τα δικαιώματά σας

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες ελληνικές και ενωσιακές διατάξεις, ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Ειδικότερα, τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, έχετε το δικαίωμα:

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Ο Κανονισμός 2016/679 που είναι εφαρμοστέος για την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ είναι διαθέσιμος στον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα παρέχεται ενημέρωση με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου μας.

Τελικές διατάξεις

Στην περίπτωση που κάποια ρήτρα κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και εν γένει την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@thesi.gr.