Ηλεκτρονική Αίτηση Ανανέωσης Κάρτας Α ή Γ Ζώνης για το 2020

Ατομικά Στοιχεία

Στοιχεία Κατοικίας

Στοιχεία κάρτας
(Ο αριθμός κυκλοφορίας για τον οποίο είναι σε ισχύ η κάρτα)
(Ο αριθμός της προς ανανέωση κάρτας)

Στοιχεία επικοινωνίας

Προς Δήμο Θεσσαλονίκης
Παρακαλώ όπως μου ανανεώσετε την κάρτα στάθμευσης μονίμου κατοίκου

ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταθέτω στο Δήμο Θεσσαλονίκης συναινώ να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χορήγηση κάρτας στάθμευσης μόνιμου κάτοικου και μόνο για αυτό το σκοπό. Υποχρεούμαι να ενημερώσω εγγράφως για οποιαδήποτε μεταβολή τους (άρθρο 7 ΓΚΠΔ).
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  1. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσει το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986).
  2. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του αρ.22 του Ν. 1599/1986) δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιολογητικών που έχω υποβάλλει με την αρχική μου αίτηση για τη χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου.
  3. Εφίσταται η προσοχή: Σε περίπτωση που προκύψει απόκλιση της πραγματικής – δηλωθείσας κατάστασης από την αληθινή, κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο, πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών για ψευδή βεβαίωση, άμεση επίπτωση αποτελεί η στέρηση της κάρτας στάθμευσης (άρα και του δικαιώματος στάθμευσης στις θέσεις κατοίκων) για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση εμπεριέχεται στο έγγραφο της αίτησης και το οποίο θα πρέπει να επισυνάψετε παρακάτω υπογεγραμμένο.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Χορηγείται μόνο μία Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου ανά κύρια κατοικία (όχι επαγγελματική στέγη), την οποία δικαιούνται οι κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.). Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δίπλωμα οδήγησης να αναγράφουν το όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή της κύριας κατοικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κανένα από τα παρακάτω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2MB και στο σύνολό τους τα 7MB αλλιώς η αίτηση δε θα μπορεί να υποβληθεί σωστά.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF.


1

2
Προσκομίζεται για την ταυτοποίηση του αιτούντος.

3
(Χορηγείται από την Υπηρεσία ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)

4

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφού πατήσετε "Αποστολή αίτησης" μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να μεταφορτωθούν όλα τα δικαιολογητικά σας. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αποστολή της αίτησης θα λάβετε επιβεβαιωτικό mail (αν δε το δείτε στα εισερχόμενα ελέγξτε και το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας).
Αν δε λάβετε το επιβεβαιωτικό mail, σημαίνει ότι η αίτησή σας δεν παραλήφθηκε. Οπότε θα πρέπει να ανανεώσετε την σελίδα και να προσπαθήσετε ξανά τηρώντας τα όρια μεγέθους των υποβληθέντων αρχείων.