Για Μόνιμους Κάτοικους/ΑμΕΑ

Συχνές Ερωτήσεις για Μόνιμους Κατοίκους

Όχι. Για κάθε κατοικία αντιστοιχεί μια θέση μόνιμου κατοίκου, κι αυτό διασταυρώνεται από τον αριθμό παροχής ρεύματος.

Όχι, θα χρειαστεί να γίνει απαραίτητα μεταβίβαση έστω και μικρού ποσοστού ώστε να φαίνεται το όνομα του μονίμου κατοίκου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Όχι. Το αυτοκίνητο δεν παραχωρείται. Μπορεί μόνο να μεταβιβαστεί έστω και σε ένα μικρό ποσοστό(π.χ. 10%).

Ναι. Εξαιρούνται οι σύζυγοι για τους οποίους μπορεί να είναι για παράδειγμα στον έναν η άδεια οδήγησης και στον άλλο η άδεια κυκλοφορίας.

Όχι. Η βεβαίωση κατάθεσης δεν επέχει θέση άδειας και κατά συνέπεια δεν γίνεται δεκτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: το Ε1 με καταγεγραμμένη την παλιά διεύθυνση, το μισθωτήριο (εφόσον ενοικιάζεται) και αλλαγή στοιχείων στην εφορία ως προς τη διεύθυνση, για να δηλωθεί η καινούργια μόνιμη κατοικία.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει το παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (με το γνήσιο της υπογραφής του) του ακινήτου στην οποία να δηλώνει την παράταση του μισθώματος για το έτος 2018 ή την ανανέωση του συμβολαίου.

Το Ε9 πρέπει να είναι θεωρημένο από την εφορία σε διαφορετική περίπτωση μπορεί ο αιτών/ούσα να προσκομίσει πρόσφατο ΕΝΦΙΑ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Ε1 του αιτούντος
  • Ε2 και Ε9 του ατόμου που παραχωρεί

 

Φυσικά απαιτείται και το σύνολο των λοιπών δικαιολογητικών που αναγράφονται στην αίτηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • στην περίπτωση τέκνου φιλοξενούμενου από γονέα: Ε1 του τέκνου, Ε1 και Ε9 του γονέα που αποδεικνύεται η κύρια κατοικία εντός των ορίων της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση
  • στην περίπτωση γονέα φιλοξενούμενου από τέκνο: Ε1 του γονέα, Ε1 και Ε9 του τέκνου που αποδεικνύεται η κύρια κατοικία εντός των ορίων της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση

 

Και στις δύο περιπτώσεις φυσικά απαιτείται και το σύνολο των λοιπών δικαιολογητικών που αναγράφονται στην αίτηση.

Όχι, αλλά ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να συμφωνεί με αυτόν στο έντυπο Ε1 και έντυπο Ε9. Ο λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε όνομα. Λαμβάνεται υπόψη μόνο ο αριθμός παροχής.

Πρέπει να δηλωθεί η αλλαγή στην εφορία.

Όχι. Δεν προβλέπεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την υπ’αρ.:724/22-04-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται η απόκτηση κάρτας μόνιμου κατοίκου από Ι.Χ. με ξένες πινακίδες εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Μόνο τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται δεκτά.

Οι παλιές κάρτες μονίμων κατοίκων, για τις Δημοτικές Κοινότητες Α’, Γ’ και Ε’ παύουν να ισχύουν. Όσοι επιθυμούν να σταθμεύουν δωρεάν στις θέσεις μονίμων κατοίκων στην περιοχή τους, θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία έκδοσης νέας κάρτας.

Για να προμηθευτείτε και να υποβάλετε αίτηση για κάρτα μόνιμου κατοίκου για το έτος 2017 – 2018 θα απευθυνθείτε στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου 1, στον ισόγειο όροφο.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Συμπλήρωση και Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών
  • Αξιολόγηση αίτησης
  • Έγκριση αίτησης
  • Παραλαβή της κάρτας μόνιμου κατοίκου

Η εφαρμογή του μέτρου ισχύει για τις δημοτικές Κοινότητες Α’, Γ’ και Ε’. Ο μόνιμος κάτοικος που θα αποκτήσει την ειδική αυτή κάρτα θα μπορεί να σταθμεύει στις μπλε διαγραμμισμένες θέσεις που βρίσκονται στη δική του δημοτική κοινότητα.

Όχι. Δωρεάν σταθμεύετε μόνο στις θέσεις μόνιμων κατοίκων με μπλε διαγράμμιση. Στις θέσεις με λευκή διαγράμμιση θα πρέπει να πληρώσετε το αντίστοιχο ποσό στάθμευσης.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει την καινούρια άδεια κυκλοφορίας μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι επιθυμεί την ακύρωση της κάρτας στάθμευσης που έχει εκδοθεί και την επανέκδοσή της με τον καινούριο αριθμό κυκλοφορίας.

Τα στοιχεία που έχει καταθέσει με την αρχική του αίτηση δεν έχουν αλλάξει.